Przedsiębiorczość ekologiczna – Korzyści ekologiczne z OZE w firmie

Presja wywierana przez człowieka na środowiska wzrasta z każdym rokiem. Nieustannie zwiększa się liczba ludności, dążenie do osiągania wzrostu gospodarczego potęguje produkcję i konsumpcję, rośnie także odsetek powierzchni zabudowanych. Te wszystkie dane prowadzą do niepożądanych zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi. Aby im przeciwdziałać, konieczne są działania podejmowane przez różne grupy, w tym także przez przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych pomysłów na ograniczenie negatywnej presji na środowisko jest użycie OZE w firmie, w tym przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych. Jakie korzyści ekologiczne dla planety przynosi działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Rosnąca presja na środowisko to fakt

Liczba ludzi na świecie przekroczyła w listopadzie 2022 roku 8 miliardów. To o ponad trzy razy więcej niż w 1950 roku. Prognozy OZN donoszą, że do 2059 roku populacja na Ziemi przekroczy 10 miliardów. To w sposób bezpośredni przełoży się na zwiększoną presję na środowisko. Opisane tendencje potwierdzają dane dotyczące rynku energetycznego w Polsce. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w całym 2022 roku wyniósł ponad 175 TWh. Był zatem wyższy o prawie 1% większy niż we wcześniejszych 12 miesiącach. Według scenariuszy do konsultacji wstępnych aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w ciągu najbliższych kilkunastu lat wzrost zużycia wyniesie aż 36%.

Już teraz obserwowane są liczne objawy zmian klimatycznych:

 • od początku XX wieku temperatura globalna wzrosła o około 1,1 stopnia Celsjusza,
 • od początku ery przemysłowej poziom dwutlenku węgla w atmosferze wzrósł o około 40%,
 • ścieki przemysłowe, ścieki komunalne i nawozy rolnicze są odpowiedzialne za śmierć wielu organizmów wodnych i pogorszenia jakości wody pitnej,
 • urbanizacja oraz pogorszenie jakości powietrza powoduje zmniejszenie plonów i wzrost ryzyka chorób.

Jak przeciwdziałać postępującym negatywnym zmianom środowiskowym? Pomysłów na przedsiębiorczość ekologiczną może być wiele, ale najbardziej pożądanym kierunkiem jest szerokie wykorzystanie OZE. Poniżej przyjrzymy się najważniejszym korzyściom ekologicznym z użycia instalacji fotowoltaicznych w firmie.

Redukcja emisji zanieczyszczeń jako bezpośrednie korzyści ekologiczne ze stosowania OZE w firmie

Montaż paneli PV to nie tylko zmiana systemu zasilania, ale też szansa na przekształcenie tradycyjnego modelu pozyskiwania prądu w źródło odnawialne i zrównoważone. Jest to o tyle ważne, że zgodnie ze słowami Harriet Fox, analityczki Ember „Polska wkrótce pozostanie największym emitentem w Unii Europejskiej, jeśli nie zmieni kursu”. Obecnie to właśnie nasz kraj i Niemcy odpowiadają za prawie 70% emisji CO2 pochodzących ze spalania węgla w energetyce w UE. Warto przy tym pamiętać, że każde 1000 kWh energii pozyskanej z promieniowania słonecznego powoduje redukcję emisji dwutlenku węgla o około 812 kilogramów rocznie. Jeśli zatem średniej wielkości centrum handlowe lub zakład produkcyjny zużywa rocznie około 240 tys. kwh energii elektrycznej, to przy odpowiednio dobranej instalacji OZE jest w stanie zaoszczędzić prawie 200 ton dwutlenku węgla, który nie zostanie wysłany do atmosfery. Co więcej, ograniczy także emisję pyłów, tlenków węgla, tlenków azotu i dwutlenku siarki, które w przeciwnym razie powstawałyby w elektrowni. Maksymalizowanie poziomu autokonsumpcji, na przykład poprzez wykorzystanie magazynów energii, to także realne ograniczenie strat przesyłowych.

Potencjalne korzyści z bycia ekologicznym są zatem niebagatelne, co chętnie zauważają różni interesariusze (dostawcy, klienci, sklepy sprzedające produkty, banki).

Redukcja emisji metanu jako alternatywne korzyści ekologiczne z wykorzystanie OZE w firmie

To dwutlenek węgla odpowiada za większość zmian klimatycznych, jakie obserwujemy na świecie. Nie oznacza to jednak, że jest jedynym winnym. Drugim pod względem szkodliwości gazem cieplarnianym jest metan. Ograniczenie jego emisji rekomenduje Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) jako jeden z najlepszych sposobów na przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu w perspektywie najbliższych lat. Metan nie jest wydzielany przy spalaniu paliw kopalnych, jednak jego emisje przypadają na wydobycie węgla. Polskie kopalnie wyemitowały 420 tysięcy ton tego pierwiastka w 2021 roku. Budowa elektrowni PV w firmie, a zatem zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, wpływa zatem pozytywnie na redukcję emisji metanu w Polsce.

Inne zagrożenia dla środowiska wywołane wydobyciem paliw kopalnych

Choć nie myśli się o tym zbyt często, redukcja zużycia paliw kopalnych wywołana montażem OZE, pomaga zmniejszyć negatywny wpływ na zasoby naturalne. Zestaw korzyści z bycia ekologicznym przedsiębiorcą obejmuje efekty dla:

 • powietrza – poprzez emisję zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z prowadzenia prac budowlanych i wydobywczych w kopalniach.
 • wody – poprzez drenaż czy zrzuty zasolonych wód z odwadnianych kopalni.
 • górotworów oraz rzeźby terenu – poprzez wstrząsy ziemi, deformacje czy zalewiska.
 • gleb – poprzez skażenia odpadami pochodzących z eksploatacji.
 • upraw, lasów, hodowli – poprzez trudność z utrzymaniem upraw, mniejszą powierzchnię zalesiania i liczebności hodowli wywołaną wyłączeniem z użytkowania terenów, na których wystąpiły szkody górnicze lub skażenia gleby.

Wpływ fotowoltaiki na zachowanie bioróżnorodności

dbanie o ekologię korzyściFotowoltaika w jej większym wymiarze (farmy przemysłowe) według coraz liczniejszych badań przynosi pożądany wpływ na bioróżnorodność. Dzięki budowie nowych źródeł generowania zielonej energii dla firm, zmniejszają się potrzeby w zakresie rozbudowy konwencjonalnych elektrowni, które niejednokrotnie niszczą cenne siedliska. Innym, bezpośrednim oddziaływaniem farm PV jest dbałość o skład gatunkowy i liczebność roślin oraz zwierząt. Jak to możliwe? Grupa naukowców z Wielkiej Brytanii przeprowadziła badania na wybranych instalacjach paneli słonecznych i terenach kontrolnych, które potwierdziły, że:

 • w obrębie instalacji PV występowało więcej gatunków roślin niż na terenach kontrolnych,
 • motyle i trzmiele mieszkające na farmach cechowały się większą liczebnością, przy zbliżonej liczbie gatunków,
 • co więcej, pod konstrukcjami utrzymującymi moduły PV zaobserwowano zające szaraki, które korzystały ze schronienia i rzucanego cienia.

Również inne badania, tym razem naukowców z Uniwersytetu Lancaster, potwierdziły, że budowa firmowych instalacji OZE przynosi korzyści ekologiczne. Okazało się, że bliskość pól oraz upraw agrofotowoltaicznych pozwoliła wzmocnić liczebność owadów zapylających. To bardzo ważny efekt, gdyż w dobie powszechnego wykorzystania agresywnych środków agrochemicznych w rolnictwie przemysłowym oraz zajmowania cennych obszarów do żerowania, gniazdowania i reprodukcji, liczba pszczół i innych owadów systematycznie spada.

Firmowa fotowoltaika a hałas

Panele fotowoltaiczne to urządzenia pracujące bezgłośnie. Jedynym elementem typowej, małej instalacji firmowej, który wydaje dźwięki, jest inwerter. Poziom generowanego hałasu zależy od jego mocy znamionowej, ale zazwyczaj nie przekracza skali ludzkiego szeptu. W przypadku farm PV dodatkowym źródłem dźwięku są transformatory. Poziom mocy akustycznej w przypadku tego typu elektrowni wynosi około 55 dB(A) dla transformatora i nawet 60 db(A) (w systemie centralnym) oraz 55 db(A) (w systemie rozproszonym) dla inwertera. Biorąc pod uwagę lokalizację takich farm (odległość od terenów zamieszkania), nie są przekraczane dopuszczalne poziomy hałasów w środowisku. Wpływ instalacji na klimat akustyczny jest zatem pozytywny.

Coraz powszechniejsze przejście na OZE pozwala ograniczyć hałas generowany w elektrowniach konwencjonalnych. A ten potrafi być uciążliwy, szczególnie dla pracowników i najbliższego otoczenia. Badania dowiodły także, że drgania występujące w okolicach dużych elektrowni mają negatywny wpływ na organizmy żywe, powodując rozdrażnienie, nerwowość a czasami także przesiedlenie.

Korzyści ekologiczne z OZE w firmie – podsumowanie

Przedsiębiorstwa w Polsce chętnie montują odnawialne źródła energii. Zazwyczaj zasilanie procesów produkcyjnych, oświetlenia czy urządzeń elektrycznych możliwe jest dzięki użyciu fotowoltaiki. To najtańsze, trwałe i wydajne źródło pozyskiwania prądu. Zarządcy i właściciele doceniają liczne zalety zielonej energii dla firm, wśród których ważne miejsce zajmują kwestie środowiskowe. Przedsiębiorczość ekologiczna pozwala redukować negatywne oddziaływania na zmiany klimatyczne na trzy sposoby:

 • bezpośredni,
 • alternatywny,
 • pośredni.

Spalanie paliw kopalnych generuje ogromną ilość zanieczyszczeń. Budowa instalacji OZE zastępuje tradycyjne elektrownie w produkcji prądu dla domów, firm i instytucji publicznych, skutkując znaczną redukcją emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i innych substancji. Montaż farm fotowoltaicznych wspiera również ochronę bioróżnorodności, zwłaszcza owadów zapylających i roślin. Poza bezpośrednim wpływem na środowisko, energia słoneczna ogranicza konieczność podejmowania alternatywnych działań, których uniknięcie staje się możliwe w miarę powszechnego przejścia na zielone technologie (emisje metanu, niszczenie siedlisk, zajmowanie powierzchni biologicznie czynnej). Ekologia w przedsiębiorstwach może wpływać także w sposób pośredni na środowisko. Tradycyjne elektrownie wymagają obsługi transportowej, chociażby w zakresie dostarczania surowców lub wywozu odpadów. Ta jest obsługiwana w większości przez pojazdy z silnikami spalinowymi, co nie pozostaje bez znaczenia dla środowiska naturalnego.

Budowa OZE w firmie lub zasilanie prądem z gwarancją pochodzenia przynosi szereg korzyści ekologicznych dla planety, z których można uczynić atut. Niższy ślad węglowy organizacji i produktu to efekt pożądany przez różne grupy interesariuszy. Wizerunkowe znaczenie zielonej energii przybiera na sile, a wiele wskazuje na to, że za kilka lat ten czynnik może mieć takie samo znaczenie dla podejmowania decyzji zakupowych, jak cena. Jeśli i Państwa firma chce wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną i zacząć działać zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapraszamy do kontaktu z Eco dla Biznesu. Nasi doradcy wykonają profesjonalny projekt, zamontują panele PV, zabezpieczą instalację, zaproponują także atrakcyjne warunki finansowania.