Jak fotowoltaika i inne OZE wpływają na środowisko?

Katastrofalne zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk na Ziemi. Susze, topniejące czapy lodowe, wyładowania atmosferyczne – to wszystko znacząco wpływa na faunę i florę, a także jakość życia ludzi. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny systematycznie zwiększyć udział energii pochodzącej z OZE w globalnym bilansie energetycznym. Dlaczego tak się dzieje? Jak wygląda wpływ fotowoltaiki na środowisko czy szerzej wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko?

Fotowoltaika – oddziaływanie na środowisko w dobie globalnego ocieplenia

Dostępne badania literaturowe potwierdzają, że przeciętna globalna temperatura na Ziemi do końca bieżącego stulecia wzrośnie o ok. 2,5 stopnia Celsjusza. Włączając do analiz także obecny poziom zaawansowania zmian (wzrost o około 1°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej), uzyskujemy trudne do oszacowania dla ludzkości konsekwencje. Odpowiedzialność za tę sytuację ponosimy wszyscy. Trwający od dziesięcioleci trend wzrostu emisji gazów cieplarnianych wciąż się rozwija i w 2019 roku osiągnął po raz kolejny rekordową wartość – 59,1 ± 5,9 GtCO2e. Zdecydowana większość zanieczyszczeń to dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych: węgla kamiennego, węgla brunatnego czy gazu ziemnego. Świat potrzebuje pilnej redukcji śladu węglowego. W tym kontekście warto rozważyć wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko.

Odnawialne źródła energii a zanieczyszczenie środowiska

Receptą mają być OZE. Są to wszelkie niewyczerpalne zasoby, które uzupełniają się w naturalnym procesie i przy ich użyciu można wytworzyć energię cieplną lub elektryczną. Podstawowymi źródłami odnawialnymi są:

  • słońce,
  • wiatr,
  • woda,
  • biomasa,
  • biogaz.

W Polsce większość energii uzyskuje się nadal przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Transformacja jest zatem niezbędna i pilna, gdyż wpływ fotowoltaiki na środowisko jest praktycznie jednoznacznie pozytywny.

Fotowoltaika – korzyści dla środowiska

Zastanawiasz się, jak faktycznie wygląda relacja fotowoltaika a środowisko? Wpływ energii odnawialnej na środowisko jest niezaprzeczalny, zwłaszcza w przypadku fotowoltaiki, Na podstawie dostępnych analiz czynionych na każdym etapie budowy elektrowni fotowoltaicznych (faza planowania, realizacji i eksploatacji) można dojść do wniosku, że użytkowanie modułów PV to:

  • Zahamowanie powstawania substancji szkodliwych dla środowiska.
  • Nieograniczony dostęp do źródła energii.
  • Brak odpadów.
  • Emisja dźwięku mieszcząca się w dopuszczalnych poziomach hałasu.
  • Oszczędność wody.

Spośród różnych czynników – zdecydowanie najkorzystniejszy wpływ energii odnawialnej na środowisko to rak emisji dwutlenku węgla. Jest to największa zaleta, jaką oferuje fotowoltaika. Korzyści dla środowiska to także ograniczenie innych zanieczyszczeń, w tym dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłów. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji to oczywisty wpływ energii odnawialnej na środowisko poprzez poprawienie jakości powietrza, ale także i zmniejszenia negatywnego wpływu na ekosystemy.

Ponadto, fotowoltaika a środowisko korelują również pod względem zużycia wody – podczas użytkowania elektrowni domowej czy firmowej nie jest wymagane jej użycie, a także nie są generowane odpady, co znacząco odróżnia je od klasycznych elektrowni gazowych, węglowych lub atomowych. Wpływ fotowoltaiki na środowisko jest więc zbawienny i może stanowić element społecznej odpowiedzialności biznesu danej marki.

Ochrona środowiska – dofinansowanie fotowoltaika

Warto rozważyć także kwestię fotowoltaiki a środowisko na etapie produkcji modułów. Do wytworzenia tych urządzeń używa się toksycznych pierwiastków chemicznych, które teoretycznie w niewielkim stopniu mogą wpływać na środowisko. W praktycy opatentowano już zabezpieczenie w postaci specjalnej powłoki. To ona chroni materiał przed przedostawaniem się substancji na zewnątrz. Zamontowane panele przy normalnym użytkowaniu są więc bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Pojawiają się też nowsze technologie, które wpływają na jeszcze większą niezawodność modułów PV. Ich użytkowanie to jeden z najlepszych pomysłów na ochronę środowiska.

Dofinansowanie fotowoltaika a inne odnawialne źródła energii

Fotowoltaika i środowisko to elementy ściśle powiązane ze sobą, a jej zalety stanowią kluczowy element walki ze zmianami klimatycznymi. Ponadto fotowoltaika należy do grupy bezkonfliktowych OZE. Razem z biomasą odpadową oraz biogazem ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków mogą być swobodnie wykorzystywane i generować pozytywne konotacje dla przyrody. A jak wygląda wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko w przypadku wykorzystania wody lub wiatru? Energetyka wiatrowa stanowi zagrożenie dla populacji ptaków, energetyka wodna zmienia reżim hydrologiczny rzeki, zaś energetyka oparta na biomasie może powodować eutrofizację wód poprzez nawożenie. Z tego powodu ich użytkowanie obwarowane jest określonymi przepisami lokalizacyjnymi i technicznymi. Dzięki temu relacja odnawialne źródła energii a zanieczyszczenie środowiska może zostać oceniona pozytywnie także w ich przypadku.

Montaż OZE nadal wymaga poczynienia określonych inwestycji. Mimo uruchomienia atrakcyjnych programów pożyczkowych początkowa kwota zobowiązania może okazać się zbyt duża dla przeciętnego Polaka. Z tego też powodu wdrożono specjalne zapisy, w ramach których można starać się o dotację lub umorzenie podatku. To atrakcyjne wsparcie realizowane z uwagi na pozytywny wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko. Alternatywą dla podmiotów chcących wykorzystać zieloną energię elektryczną w swoich firmach jest także zakup energii z gwarancją pochodzenia 100% OZE. Pozytywny wpływ fotowoltaiki na środowisko przekłada się w tym wypadku na korzyści wizerunkowe i budżetowe dla przedsiębiorstwa.