Jak fotowoltaika i inne OZE wpływają na środowisko?

Katastrofalne zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk na Ziemi. Susze, topniejące czapy lodowe, wyładowania atmosferyczne – to wszystko znacząco wpływa na faunę i florę, a także jakość życia ludzi. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE powinny systematycznie zwiększyć udział energii pochodzącej z OZE w globalnym bilansie energetycznym. Dlaczego tak się dzieje? Jak wygląda wpływ fotowoltaiki na środowisko czy szerzej wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko?

Fotowoltaika – oddziaływanie na środowisko w dobie globalnego ocieplenia

Dostępne badania literaturowe potwierdzają, że przeciętna globalna temperatura na Ziemi do końca bieżącego stulecia wzrośnie o ok. 2,5 stopnia Celsjusza. Włączając do analiz także obecny poziom zaawansowania zmian (wzrost o około 1°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej), uzyskujemy trudne do oszacowania dla ludzkości konsekwencje. Odpowiedzialność za tę sytuację ponosimy wszyscy. Trwający od dziesięcioleci trend wzrostu emisji gazów cieplarnianych wciąż się rozwija i w 2019 roku osiągnął po raz kolejny rekordową wartość – 59,1 ± 5,9 GtCO2e. Zdecydowana większość zanieczyszczeń to dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych: węgla kamiennego, węgla brunatnego czy gazu ziemnego. Świat potrzebuje pilnej redukcji śladu węglowego. W tym kontekście warto rozważyć wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko.

Odnawialne źródła energii a zanieczyszczenie środowiska

Receptą mają być OZE. Są to wszelkie niewyczerpalne zasoby, które uzupełniają się w naturalnym procesie i przy ich użyciu można wytworzyć energię cieplną lub elektryczną. Podstawowymi źródłami odnawialnymi są:

  • słońce,
  • wiatr,
  • woda,
  • biomasa,
  • biogaz.

W Polsce większość energii uzyskuje się nadal przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Transformacja jest zatem niezbędna i pilna, gdyż wpływ fotowoltaiki na środowisko jest praktycznie jednoznacznie pozytywny.

Fotowoltaika – korzyści dla środowiska

Zastanawiasz się, jak faktycznie wygląda relacja fotowoltaika a środowisko? Na podstawie dostępnych analiz czynionych na każdym etapie budowy elektrowni fotowoltaicznych (faza planowania, realizacji i eksploatacji) można dojść do wniosku, że użytkowanie modułów PV to:

  • Zahamowanie powstawania substancji szkodliwych dla środowiska.
  • Nieograniczony dostęp do źródła energii.
  • Brak odpadów.
  • Emisja dźwięku mieszcząca się w dopuszczalnych poziomach hałasu.
  • Oszczędność wody.

To brak emisji dwutlenku węgla jest największą zaletą, jaką oferuje fotowoltaika. Korzyści dla środowiska to także ograniczenie innych zanieczyszczeń, w tym dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłów. Podczas użytkowania elektrowni domowej czy firmowej nie są generowane odpady ani nie jest wymagane użycie wody, co znacząco odróżnia je od klasycznych elektrowni gazowych, węglowych lub atomowych. Wpływ fotowoltaiki na środowisko jest więc zbawienny i może stanowić element społecznej odpowiedzialności biznesu danej marki.

Ochrona środowiska – dofinansowanie fotowoltaika

Warto rozważyć także kwestię fotowoltaiki a środowisko na etapie produkcji modułów. Do wytworzenia tych urządzeń używa się toksycznych pierwiastków chemicznych, które teoretycznie w niewielkim stopniu mogą wpływać na środowisko. W praktycy opatentowano już zabezpieczenie w postaci specjalnej powłoki. To ona chroni materiał przed przedostawaniem się substancji na zewnątrz. Zamontowane panele przy normalnym użytkowaniu są więc bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Pojawiają się też nowsze technologie, które wpływają na jeszcze większą niezawodność modułów PV. Ich użytkowanie to jeden z najlepszych pomysłów na ochronę środowiska.

Dofinansowanie fotowoltaika a inne odnawialne źródła energii

Fotowoltaika należy do grupy bezkonfliktowych OZE. Razem z biomasą odpadową oraz biogazem ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków mogą być swobodnie wykorzystywane i generować pozytywne konotacje dla przyrody. A jak wygląda wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko w przypadku wykorzystania wody lub wiatru? Energetyka wiatrowa stanowi zagrożenie dla populacji ptaków, energetyka wodna zmienia reżim hydrologiczny rzeki, zaś energetyka oparta na biomasie może powodować eutrofizację wód poprzez nawożenie. Z tego powodu ich użytkowanie obwarowane jest określonymi przepisami lokalizacyjnymi i technicznymi. Dzięki temu relacja odnawialne źródła energii a zanieczyszczenie środowiska może zostać oceniona pozytywnie także w ich przypadku.

Montaż OZE nadal wymaga poczynienia określonych inwestycji. Mimo uruchomienia atrakcyjnych programów pożyczkowych początkowa kwota zobowiązania może okazać się zbyt duża dla przeciętnego Polaka. Z tego też powodu wdrożono specjalne zapisy, w ramach których można starać się o dotację lub umorzenie podatku. To atrakcyjne wsparcie realizowane z uwagi na pozytywny wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko. Alternatywą dla podmiotów chcących wykorzystać zieloną energię elektryczną w swoich firmach jest także zakup energii z gwarancją pochodzenia 100% OZE. Pozytywny wpływ fotowoltaiki na środowisko przekłada się w tym wypadku na korzyści wizerunkowe i budżetowe dla przedsiębiorstwa.