Słowniczek pojęć związanych z OZE

To żaden mitOdnawialne źródła energii nigdy jeszcze nie były tak atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Wpływ na to mają zarówno liczne programy wsparcia (dotacje, umorzenia podatkowe), wzrastająca świadomość społeczna, jak i spadające koszty. Zakup instalacji fotowoltaicznej czy turbiny wiatrowej to dla firmy szansa na uniezależnienie się od podwyżek cen energii elektrycznej, ale także ciekawa opcja na wzmocnienie swojego proekologicznego wizerunku. Aby mądrze dobrać właściwe rozwiązanie, warto prześledzić słownik pojęć OZE. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo między innymi, kim jest prosument oraz co to jest bilans energetyczny.

Słownik pojęć – OZE

Słowniczek pojęć związanych z OZE warto rozpocząć od pojęć ogólnych, adekwatnych dla różnych metod pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Dopiero w dalszej kolejności zagłębimy fundamentalne pojęcia odnoszące się do najpopularniejszego odnawialnego źródła energii – fotowoltaiki.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii zostały szczegółowo zdefiniowane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapisami za OZE uznaje się niekopalne źródła energii obejmujące:

  • energię wiatru,
  • energię promieniowania słonecznego,
  • energię aerotermalną,
  • energię geotermalną,
  • energię hydrotermalną,
  • hydroenergię,
  • energię fal, prądów i pływów morskich,
  • energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów

Cechą charakterystyczną OZE jest ich niewyczerpalność. Omawiane nośniki energii uzupełniają się w sposób naturalny i samoistny. Do ich wytworzenie nie jest niezbędna działalność antropogeniczna. Użytkowanie instalacji przekształcających odnawialne źródła energii w prąd lub ciepło w mniejszym stopniu negatywnie wpływa na środowisko naturalne niż użytkowanie paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz czy ropa.

Bilans energetyczny

Słowniczek pojęć OZE musi zawierać wyjaśnienie pojęcia bilans energetyczny. To podstawowa wartość, która określa przepływ energii dla danego procesu technologicznego. W jego ramach zestawia się ilość energii wytworzonej przez odnawialne źródła energii oraz zużycie przypadające na dany podmiot. W przypadku instalacji fotowoltaicznych w bilansie energetycznym dodatkowo ujmuje się ilość energii pobieranej lub odprowadzanej do sieci elektrycznej albo magazynu. Dokładna analiza gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa to podstawa do podjęcia optymalnych decyzji dotyczących wyboru sprzedawcy energii. Pomóc w tej kwestii mogą doświadczeni doradcy z firmy Eco dla Biznesu.

Fotowoltaika

Ilość montowanych instalacji fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach praktycznie każdego miesiąca pobija nowy rekord. To obecnie najbardziej opłacalne rozwiązanie, pozwalające na osiągnięcie wielu korzyści ekonomicznych, wizerunkowych i środowiskowych.

Prosument

Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Jeszcze do końca 2021 roku każda mikroelektrownia PV objęta zostaje systemem prosumenckim działającym w modelu opustów. Dzięki temu nadprodukcja z dni słonecznych jest oddawana do sieci energetycznej i może zostać wykorzystana w innym terminie. Za dostęp do tej funkcjonalności prosument płaci odpowiedni odpust.

Panele fotowoltaiczne

Co jeszcze powinien zawierać słowniczek pojęć? Panele fotowoltaiczne są połączone w moduły fotowoltaiczne, dzięki którym możliwa jest absorpcja promieniowania słonecznego i zamiana na prąd stały. Budowanie paneli fotowoltaicznych jest niezbędne z wielu powodów. Tym najważniejszym jest kwestia zacienień. W przypadku ich wystąpienia istnieje możliwość wyłączenia jednego szeregu, tak aby straty w produkcji były jak najmniejsze.

Systemy off-grid i on-grid

Systemy off-grid i on-grid to dwa rodzaje systemów fotowoltaicznych wykorzystywanych w Polsce i na świecie. Pierwszy z nich to stosunkowo rzadkie rozwiązanie dedykowane głównie do miejsc pozbawionych dostępu do sieci energetycznej. W jego skład wchodzi akumulator oraz regulator ładowania, dzięki czemu umożliwia samodzielne magazynowanie wyprodukowanych nadwyżek. Systemy off-grid są drogie i z tego powodu nadal mało rozpoznawalne. Większość uruchamianych instalacji to systemy on-grid. Są to układy otwarte, połączone z siecią energetyczną. Z tego powodu dają szansę skorzystania z pełni korzyści, jakie przysługują prosumentowi.

Inwerter

Inwerter to ostatnie pojęcie, które zawiera nasz słownik pojęć fotowoltaicznych. Prąd stały wyprodukowany w modułach fotowoltaicznych musi zostać przekonwertowany na prąd zmienny o określonych parametrach. Ten proces zachodzi automatycznie właśnie w inwerterze. To urządzenie podaje także kluczowe informacje na temat wielkości uzysków oraz posiada automatyczny rozłącznik w razie awarii.