Gwarancja pochodzenia energii

Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej pn. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wynika, że energia słoneczna jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów odnawialnych źródeł energii, tak w Polsce, jak i na całym świecie. Już teraz nasz kraj plasuje się w czołówce europejskiej, biorąc pod uwagę przyrost nowych mocy PV. Dalszy rozwój zależy nie tylko od zmian regulacji prawnych, ale także instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Jednym z nich są tak zwane gwarancje pochodzenia energii wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Co to jest gwarancja pochodzenia energii?

Wiele przedsiębiorstw zastanawia się, co to jest gwarancja pochodzenia energii i czy warto z niej korzystać. Zgodnie z zapisami art. 120 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, za gwarancję pochodzenia energii uznaje się dokument poświadczający przedsiębiorcy wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Zakupiona przez niego na cele gospodarcze energia elektryczna dostarczona siecią dystrybucyjną lub siecią przesyłową jest w tym wypadku wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Może być więc to zarówno energia pozyskana z wiatru, wody czy promieniowania słonecznego. Niezwykle ważne jest, aby nie mylić tego pojęcia ze świadectwem pochodzenia energii. W tym drugim przypadku przedsiębiorca posiada własne instalacje produkujące energię z OZE i ma prawo zbyć świadectwo jako towar giełdowy. Z gwarancji pochodzenia energii nie wynikają z kolei prawa majątkowe.

Kto może wystąpić o gwarancję pochodzenia energii?

Wspomniana już ustawa o odnawialnych źródłach energii, nie definiuje jednoznacznie podmiotów zobowiązanych do nabywania gwarancji pochodzenia energii. Ubiegać o nią mogą się wszyscy wytwórcy energii elektrycznej z OZE, na podstawie złożonego wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia. Odpowiednie dokumenty należy złożyć do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze funkcjonowania została przyłączona dana instalacja OZE. Wniosek musi zawierać między innymi:

  • określenie wytwórcy energii elektrycznej,
  • oznaczenie lokalizacji, rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej,
  • dane ilościowe dotyczące wprowadzonej do sieci energii elektrycznej,
  • określenie okresu, w którym energia elektryczna z OZE została wytworzona,
  • wskazanie szacunkowej wartości unikniętej emisji gazów cieplarnianych w związku z produkcją i przesłaniem do sieci energii elektrycznej.

Weryfikacja złożonej dokumentacji może trwać do 30 dni i kończy się przekazaniem wniosku Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Ten z kolei wydaje ostateczną gwarancję pochodzenia w terminie kolejnych 30 dni.

Gdzie można nabyć gwarancję pochodzenia energii?

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej nie są towarem giełdowym. Obrót nimi odbywa się bezpośrednio w rejestrze Towarowej Giełdy Energii, co oznacza, że zainteresowane umową przedsiębiorstwa, same powinny nawiązać ze sobą kontakt. Gwarancje pochodzenia wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP). Podlegają one obrotowi wewnątrzkrajowemu, jak i europejskiemu. Dzięki temu wytwórcy zielonej energii w Polsce mogą sprzedawać swoje gwarancje nie tylko firmom zarejestrowanym w Polsce, ale również europejskim oddziałom zagranicznych przedsiębiorstw. To kolejna ważna różnica w stosunku do wspomnianych wcześniej świadectw pochodzenia. Przy tak skonstruowanej ofercie, istnieje możliwość sprzedania gwarancji niezależnie od fizycznej dostawy energii elektrycznej do danego podmiotu. Liczy się wyłącznie fakt wytworzenia i wprowadzenia zielonej energii do obrotu, który zasadniczo zmniejsza zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z paliw kopalnianych.

Jakie korzyści ma gwarancja pochodzenia?

Jednym z motywów zakupu produktu z gwarancją pochodzenia energii jest chęć poprawy wizerunku firmy na rynku. Odbiorcami są więc te przedsiębiorstwa, dla których ważny jest aspekt ekologiczny oraz wysokie standardy funkcjonowania, powszechnie obowiązujące w Europie Zachodniej. Jeżeli chcesz mieć pewność pochodzenia energii dostarczanej Twoje firmie, koniecznie sprawdź, co w Eco dla Biznesu możemy dla Ciebie zrobić. Gwarancje pochodzenia energii są jedną z możliwości realizowania postulatu 100% zielonej energii, na którą coraz częściej decydują się duże spółki. Jakie korzyści ma gwarancja pochodzenia energii?

  • Producenci energii uzyskują dodatkowy dochód.
  • Dostawcy energii dywersyfikują swoją ofertę i dostosowują ją do potrzeb rynku.
  • Przedsiębiorcy zmniejszają wpływ swojej działalności na zmiany klimatyczne poprzez redukcję śladu węglowego.
  • Konsumenci mają realny wpływ na poszanowanie środowiska naturalnego, poprzez wybór produktów wytworzonych przez firmy działające w oparciu o gwarancję pochodzenia energii.
  • Państwo zachęca w ten sposób wytwórców do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Największym wygranym systemu gwarancji pochodzenia energii pozostaje jednak środowisko. Dzięki tej prostej, taniej i dobrowolnej zachęcie, zwiększa się udział energii pozyskiwanej z OZE i jednocześnie redukuje się zanieczyszczenia wysyłane do atmosfery.