Świadectwa pochodzenia energii

Naukowcy z organizacji Future Earth pracujący nad projektem Global Carbon Budget dokonali estymacji, które pokazują, że w ostatnich latach ilość emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego, przekroczyła 43 miliardy ton. To o 30% więcej niż w 2000 roku. Rosnąca emisja dwutlenku węgla zwiększa presję rządów i organizacji międzynarodowych do podejmowanie stanowczych działań na rzecz zahamowania postępujących zmian klimatycznych. Przewidziane zadania i priorytety dotyczą coraz większej liczby sektorów gospodarki.

Alternatywą mogą być świadectwa pochodzenia energii

Emisja zanieczyszczeń z działalności człowieka związana jest przede wszystkim z użyciem paliw kopalnianych do produkcji energii. Alternatywą dla tej formy zaopatrywania gospodarstw domowych i firm w prąd i ciepło są odnawialne źródła energii. Wykorzystują one do produkcji nieskończone zasoby naturalne: wodę, wiatr czy słońce. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wymaga zastosowania specjalnych narzędzi, które pozwolą na wdrożenie ich do życia gospodarczego. Przykładowymi mechanizmami stymulującymi rozwój OZE są wprowadzone przez Ustawę o odnawialnych źródłach energii świadectwa pochodzenia energii oraz gwarancje pochodzenia.

Czym są świadectwa pochodzenia energii?

Świadectwo pochodzenia energii to specjalny dokument, który stanowi gwarancję, że energia elektryczna dla danego przedsiębiorstwa została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii. W obiegu gospodarczym nazywa się je inaczej zielonym świadectwem pochodzenia. Wspomniane dokumenty wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki dla danego podmiotu wytwarzającego energię z wody, wiatru czy słońca. Świadectwo pochodzenia energii wydawane jest również dla energii wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego instalacji OZE.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii?

Terminy złożenia wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii są szczegółowo uregulowane w prawodawstwie polskim. Pełną dokumentację należy złożyć najpóźniej 45 dni od momentu zakończenia okresu wytworzenia energii, dla której ma być wydane zielone świadectwo pochodzenia. Aplikację można złożyć za 1 lub maksymalnie 12 następujących po sobie miesięcy jednego roku kalendarzowego. Niestety każde spóźnienie skutkuje odnową sporządzenia świadectwa. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii należy złożyć do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego. Powinien być on uzupełniony na właściwym wzorze, który zawiera między innymi takie dane jak:

  • Rodzaj i lokalizację instalacji OZE.
  • Ilość wytworzonej energii elektrycznej z OZE.
  • Numer układu pomiarowo-rozliczeniowego.
  • Zainstalowaną moc elektryczna.

Jakie są rodzaje świadectw pochodzenia energii?

Świadectwa pochodzenia energii zostały podzielone na kilka kategorii. Głównym wyróżnikiem poszczególnych certyfikatów jest tu źródło, z jakiego pochodzi energia. I tak świadectwa pochodzenia energii w kolorze zielonym dotyczą energii pochodzącej z OZE. Barwę białą przyznano standardowym świadectwom pochodzenia energii. Kolor błękitny dotyczy energii pochodzącej z biogazu rolniczego, a świadectwa pochodzenia z kogeneracji oznaczono kolorem żółtym, fioletowym i czerwonym.

Rodzaje świadectw pochodzenia energii a prawa majątkowe

Niezależnie od rodzaju, świadectwa pochodzenia energii gwarantują prawa majątkowe, które po wpisaniu do Rejestru Świadectw Pochodzenia są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Są one dodatkowym źródłem przychodu dla producentów energetycznych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii. Nabywcami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii są firmy trudniące się sprzedażą energii elektrycznej, gazu i ciepła. To od nich każdy przedsiębiorca może nabyć zieloną energię, która wspiera generowanie oszczędności oraz redukcję śladu węglowego dla produktu i organizacji. Zgodnie z właściwymi rozporządzeniami, wszyscy sprzedawcy energii operujący na rynku polskim muszą legitymować się odpowiednią ilością certyfikatów, bądź alternatywnie uiszczać opłatę zastępczą.

Cena świadectw pochodzenia energii

Zielone świadectwa pochodzenia można sprzedawać i kupować na Rynku Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Cena świadectw pochodzenia nie jest więc centralnie regulowana, ale podlega standardowym prawom popytu i podaży. Bieżące notowania praw majątkowych będących instrumentem wsparcia energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii można zweryfikować na stronie internetowej: tge.pl/prawa-majatkowe-rpm. Obecne cena świadectw pochodzenia z OZE wynosi około 152 złote za 1 MWh energii. Błękitny certyfikat zakupimy za 303 złote. Na kształtowanie się cen zielonych certyfikatów wpływa wiele czynników, dlatego trudno w tym momencie jednoznacznie poddać prognozie przyszłe koszty zakupu zielonej energii dla firmy. Każde przedsiębiorstw powinno jak najszybciej zoptymalizować swoją gospodarkę energetyczną, gdyż od tego zależy jej wizerunek na rynku oraz perspektywy dalszego rozwoju.