100% zielonej energii. Mit czy korzyść dla firm?

Zmiany klimatyczne są realnym zagrożeniem życia na Ziemi. Następstwem błędnie prowadzonej polityki energetycznej może być między innymi topnienie lodowców, podniesienie się poziomu wody, powiększenie obszarów pustyń i stepów czy przesunięcie się stref klimatycznych. Żeby zaradzić tym negatywnym skutkom, na całym świecie podejmowane są inicjatywy ekologiczne. Jedną z nich jest postulat 100% energii odnawialnej. Na czym on polega? Czy stanowi on realną korzyść dla firm?

100% zielonej energii – co to jest?

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to paliwa, które przez ostatnie stulecia stanowiły podstawowe źródła produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Mimo że pozwoliły one zdynamizować postęp technologiczny, ich spalaniu towarzyszą negatywne skutki uboczne. To właśnie sektor energetyczny, napędzany przez rosnącą konsumpcję prywatną i przemysłową, jest w dużej mierze odpowiedzialny za zmiany klimatu, których obecnie doświadczamy. W odpowiedzi na wzrastające zanieczyszczenie powietrza oraz wyczerpywanie się paliw kopalnianych Unia Europejska postawiła sobie za cel redukcję emisji dwutlenku węgla o 80-95% do roku 2050, w stosunku do poziomu z roku bazowego, to jest 1990. Taka niezależność jest już bliska założenia 100% zielonej energii. Co to jest? Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1975 roku przez duńskiego fizyka Benta Sørensena. W tym modelu całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, ogrzewanie, chłodzenie oraz transport, zaspokajane ma być przez energię odnawialną. Kolejne raporty, sprawozdania i badania potwierdziły możliwość stopniowego wdrożenia opcji 100% zielonej energii.

Postulat 100% energii odnawialnej – korzyści dla firm

Działalność gospodarcza praktycznie wszystkich przedsiębiorstw uzależniona jest od dostępności i wykorzystania surowców naturalnych. Bez nich niemożliwa jest produkcja energii, a tym samym zasilanie procesów produkcyjnych. W obliczu permanentnego wzrostu demograficznego i dążenia do maksymalizacji konsumpcji społeczeństw wysokorozwiniętych, przejście na system zeroemisyjny jest niezwykle trudne i kosztowne. Coraz więcej firm i jednostek terytorialnych decyduje się jednak na ten krok. Jak to wygląda w praktyce?

Uzyskanie 100% OZE jest możliwe na kilka sposobów. Najbardziej oczywistym jest model oparty na bezpośrednich inwestycjach w zieloną energię. Polega on na montażu instalacji w swoich siedzibach, centrach danych i sklepach, a następnie wykorzystaniu powstającej w ten sposób energii w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Inną formą realizacji postulatu jest podpisanie umowy typu Power Purchase Agreements (PPA). Polega ona na zakupie energii elektrycznej bezpośrednio od wytwórców energii z OZE. To właśnie w tej formule postulat 100% energii odnawialnej realizują wielkie korporacje jak: Apple, Facebook, eBay, Google czy Microsoft. PPA może przyjąć trzy zasadnicze warianty:

  • on-site instalacja produkująca zieloną energię położona jest tuż przy instalacji odbiorczej,
  • near site direct wire – instalacja produkująca zieloną energię położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, zaś energia przesyłana jest dedykowaną linią dystrybucyjną,
  • off site – to najczęstsze rozwiązanie, które polega na tym, że produkcja 100% OZE przesyłana jest do odbiorcy za pośrednictwem linii przesyłowej lub dystrybucyjnej operatora sieciowego.

Szczególnie ten ostatni format u wielu osób budzi wątpliwości. Dlaczego? Główny argument dotyczy pochodzenia energii zużywanej w danej firmie. Jeśli dostarczana jest ona z sieci dystrybucyjnej, może jednakowo mieć pochodzenie z OZE, jak i z innego źródła. Z drugiej strony warto zauważyć, że dzięki tej inwestycji dane przedsiębiorstwo faktycznie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, nawet jeśli bezpośrednie zużycie zielonej energii przypada na inny podmiot. Dowiedz się więcej na temat oferty zielonej energii dla firm.

Korzyści dla firm realizujących postulat 100% zielonej energii

Najważniejszym argumentem przemawiającym za inwestowaniem firm w odnawialne źródła energii jest stale ewoluująca świadomość ekologiczna społeczeństwa. XXI wiek to czas, gdy konsumenci zwracają uwagę nie tylko na właściwości i jakość wykonania danego dobra, ale także na jego proces wytwórczy. Jeśli do produkcji wykorzystywana jest energia pochodząca z paliw kopalnianych, co skutkuje nadmierną emisją zanieczyszczeń, wielu użytkowników wybierze produkt konkurencyjny, tworzony w oparciu o zasadę 100% OZE. Wraz z rozwojem systemów energetycznych zmniejszają się także koszty pozyskiwania energii z OZE. Tym samym efektywność ekonomiczna tego przedsięwzięcia jest coraz większa. Przejście firmy na model 100% zielonej energii gwarantuje wzrost reputacji oraz poprawia bezpieczeństwo energetyczne. To świetne rozwiązanie marketingowe, na którym zyskuje każda ze stron. Z tego powodu jest coraz popularniejsze i przewiduje się jego dalszy rozwój w przyszłości. W Eco dla biznesu dostarczamy firmom właśnie takie rozwiązanie – 100% zielonej energii z gwarancją pochodzenia.