Zielona transformacja przemysłu – możliwości, wyzwania i szanse

Zielona transformacja to pojęcie najczęściej sprowadzane do dekarbonizacji oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Takie ograniczenie jest błędne, podobnie jak utożsamianie tego zjawiska z działaniami państwa. Nakłady ponoszone na budowę infrastruktury energetycznej, programy termomodernizacji czy popularne ostatnio dotacje na ekologiczne źródła ciepła, to wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Zielona transformacja UE wymaga kompleksowego podejścia, w tym adaptacji podstawowych zasad i strategii także w codziennych aktywnościach firm. Dlaczego to tak ważne i jakie korzyści przynosi transformacja zielonej energii?

Dlaczego zielona transformacja jest ważna?

Europejski Zielony Ład (EZŁ), czyli plan działań nakierowany na walkę ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego, zakłada, że do 2050 roku Unia Europejska stanie się neutralna dla klimatu. Autorzy raportu „The Global Green Economy. Wykorzystanie szansy” podkreślają, że zielona transformacja powinna być rozpatrywana szerzej, niż tylko przez pryzmat redukcji śladu węglowego i dekarbonizacji. Chodzi tu przede wszystkim o relację dobrobytu środowiskowego ze wzrostem gospodarczym i społecznym. Jest on widoczny w trzech przestrzeniach:

 • Zielona transformacja przemysłu i mniejszych firm sama w sobie stanie się impulsem do tworzenia przewagi konkurencyjnej. Te przedsiębiorstwa, które podążą ścieżką zmian ekologicznych, zwiększą swoje udziały w rynku i będą dalej wzrastać.
 • Szanse biznesowe zielonej transformacji zakładają również, że rozwój gospodarczy będzie możliwy poprzez utworzenie nowych gałęzi przemysłu, między innymi producentów pojazdów elektrycznych czy firm zarządzających przepływem energii w ramach wirtualnych elektrowni.
 • Specjaliści z Arup i Oxford Economics dowodzą również, że przy obecnych cenach surowców energetycznych przeorientowanie na elastyczność i zrównoważony rozwój sprawi, że globalna gospodarka będzie więcej warta i odporna na różnego rodzaju ryzyka.

Na czym polega proces transformacji przemysłu?

Polska jest krajem najbardziej uzależnionym od węgla w całej Europie. Jak podaje fundacja Instrat w swoich cyklicznych statystykach, w marcu 2023 roku całkowita wytworzona energia elektryczna sięgnęła w naszym kraju 14,7 TWh, z czego 77% pochodziło ze spalania paliw emisyjnych. To katastrofa dla środowiska, a rozwój energetyki rozproszonej pomaga w ograniczonym stopniu. Transformacja zielonej energii wymaga skoordynowanych działań rządu oraz największych przedsiębiorców. I ten proces powoli, ale jednak się rozkręca. Wystarczy zwrócić uwagę na zmiany w takich dziedzinach jak:

 • technologie przyjazne dla środowiska,
 • innowacje przemysłowe,
 • ekologiczne formy transportu prywatnego i publicznego,
 • efektywność energetyczna budynków,
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Zielona transformacja przemysłu jako element transformacji energetycznej w Polsce może przebiegać na setki potencjalnych sposobów. Od prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, przez wykorzystanie OZE, robotyzacji i cyfryzacji, aż na minimalizacji zużycia surowców oraz powstawania odpadów kończąc.

Przykłady dobrych praktyk zielonej transformacji w przemyśle

Sektor przemysłowy w Polsce coraz lepiej rozumie, jak ważna jest zielona transformacja. Co to oznacza dla przeciętnego mieszkańca? Korzyści w postaci poprawy jakości powietrza, gleby czy wód. Wśród przykładów ciekawych inwestycji, które przełożą się w przyszłości na wymierne efekty środowiskowe, możemy wymienić:

 • Budowę Baltic Power, czyli pierwszej morskiej farmy wiatrowej na polskiej części Bałtyku – grupa Orlen.
 • Nabywanie bawełny wykorzystywanej do wytwarzania produktów IKEA pochodzącej z recyklingu lub upraw, w których zużywa się mniej wody i pestycydów.
 • Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu – spółka Tauron.
 • Wdrożenie platform cyfrowych i narzędzi BIM w sektorze budowlanym firmy Mostostal Warszawa.

Podobne przykłady można mnożyć bez liku, a każdy z nich pomaga w rozwoju spółek oraz uzyskaniu zielonej energii dla firm.

Jakie inne szanse stoją przed zakładami przemysłowymi zaangażowanymi w zieloną transformację energetyczną?

Zielona transformacja w przemyśle to szansa na tańszą energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. To także dobry pomysł na racjonalizację procesu produkcyjnego, w tym zastępowanie czynnika ludzkiego poprzez myślenie i działanie maszynowe. W ten sposób ogranicza się ryzyko popełniania błędów oraz minimalizuje powstające odpady. Zielona transformacja przemysłu dąży także do finansowania innowacyjnych działań. Fundusze europejskie dla przedsiębiorstw nakierowane są na prowadzenie szeroko zakrojonych prac B+R, których efektem jest opracowanie produktów i technologii zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowanie strategii zielonej transformacji energetycznej pozwala zatem pozyskiwać dotacje oraz fundusze od banków. Wiele z nich przy zawiązywaniu współpracy zwraca bowiem uwagę na kwestie środowiskowe. Biorąc pod uwagę klimatyczną politykę Unii oraz konkurencyjność rynkową, szanse biznesowe zielonej transformacji w stosunku do paliw kopalnych zauważalnie zyskują przewagę pod względem finansowym i rozwojowym.

Eco dla Biznesu bierze czynny udział w zielonej transformacji przemysłu. Jako doradca służy pomocą przy wdrożeniu projektów OZE, zakupie energii z gwarancją pochodzenia czy włączeniu się do programu DSR. W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy na stronę internetową.