Jak otrzymać gwarancję pochodzenia energii?

Rozwój OZE jest obecnie jednym z filarów modernizacji energetycznej Polski. Każdego dnia montuje się setki instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych. Dzięki temu stale poprawia się jakość środowiska naturalnego. Jednym z instrumentów wsparcia segmentu są gwarancje pochodzenia energii z OZE. W tym artykule opiszemy, jak otrzymać gwarancję pochodzenia energii, kto ją wydaje, a także jak przebiega obrót.

Gwarancje pochodzenia energii z OZE – co to takiego?

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie rynku OZE jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Cały rozdział 5 niniejszego aktu normatywnego został przeznaczony na zdefiniowanie i usankcjonowanie pojęcia gwarancji pochodzenia energii z OZE. W artykule 120 zapisano, że jest to dokument poświadczający „odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych, oraz że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii”. W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia energii z gwarancji nie wynikają prawa majątkowe. Więcej na temat samego instrumentu opisaliśmy w dedykowanym artykule.

Kto kupuje gwarancję pochodzenia?

Dla kogo gwarancja pochodzenia energii może być wartościowym nabytkiem? Chodzi tu przede wszystkim o przedsiębiorstwa, które świadomie podchodzą do kwestii kreowania wizerunku marki. Zakup prądu pochodzącego z instalacji fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych wzmacnia ekologiczny wymiar organizacji. Korzystają z tego między deweloperzy, w ten sposób podnosząc standard domu i wykazując wysoką efektywność energetyczną. To podnosi prestiż nieruchomości i pozwala na zdobycie prestiżowych certyfikatów. Gwarancje pochodzenia energii z OZE są obecnie ciekawą alternatywą dla zwiększania własnej produkcji energii odnawialnej czy podpisywania umów PPA na zieloną energię.

Dla kogo gwarancja pochodzenia energii?

Skoro wiemy już, kto kupuje gwarancję pochodzenia, warto przyjrzeć się także, kto je sprzedaje. Ustawa o odnawialnych źródłach energii nie definiuje katalogu podmiotów zobowiązanych do nabycia omawianego instrumentu. O wydanie może ubiegać każdy wytwórca energii odnawialnej. Jak otrzymać gwarancję pochodzenia energii? Proces rozpoczynamy od złożenia wniosku do operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego właściwego ze względu na lokalizację instalacji. W aplikacji należy podać konkretną ilość energii elektrycznej, która została wytworzona z OZE w terminie ostatnich 30 dni. Na podstawie zgłoszenia operator dokonuje weryfikacji i w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych przekazuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ciągu kolejnego miesiąca URE przygotowuje gwarancję pochodzenia na każdą pełną MWh wytworzonej energii.

Obrót gwarancjami pochodzenia energii

Obrót gwarancjami pochodzenia energii odbywa się z wykorzystaniem Towarowej Giełdy Energii. Dokumenty są wystawiane w postaci elektronicznej i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP), gdzie otrzymują indywidualne numery. Termin ważności dokumentu upływa po 12 miesiącach od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z OZE w danej instalacji. Jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca, określona jednostka jest wykreślana z Rejestru. Podobny los spotka gwarancję, gdy ta zostanie sprzedana i wydana odbiorcy końcowemu. Co ważne obrót gwarancjami pochodzenia energii nie jest ograniczony lokalnie. Handel może się odbywać między jednostkami polskimi, ale także z europejskim oddziałem zagranicznego przedsiębiorstwa. Nie ma też konieczności zapewnienia fizycznej dostawy energii.

Dla kogo gwarancja pochodzenia energii – dane statystyczne

Pod koniec 2021 roku w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia znajdowało się już tysiąc podmiotów. W tym miejscu warto odnotować, że był to dopiero siódmy rok funkcjonowania Rejestru na TGE, a dynamikę wzrostu zainteresowania instrumentem najlepiej potwierdzają dane statystyczne. Obrót gwarancjami pochodzenia energii wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2022 roku 4 946 768 MWh, co stanowi wzrost o blisko 240% w stosunku do 2020 roku. Średnia ważona cena wyniosła w marcu 2,90 zł/MWh i jest niższa w stosunku do lutego o 0,29 zł/MWh.

Coraz więcej podmiotów zauważa liczne zalety płynące z użytkowania zielonej energii z gwarancją pochodzenia i prognozuje się, że ten trend będzie się nasilał. Jeśli i Państwo chcą rozwijać swoją markę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapraszamy do kontaktu z doradcami Eco dla Biznesu!