Odnawialne Źródła Energii – przyszłość planety

Tradycyjne źródła energii takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa, stopniowo się wyczerpują. Ich spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń, która przyczynia się do rozwoju negatywnych zmian klimatycznych. Aby ograniczyć te problemy rządy różnych państw oraz organizacje międzynarodowe postulują wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, powszechnie nazywane OZE, to wszystkie zasoby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej, które długotrwale użytkowane, nie powodują powstawania niedoborów. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, obejmują one:

  • energię wiatru,
  • energię promieniowania słonecznego,
  • energię aerotermalną,
  • energię geotermalną,
  • energię hydrotermalną,
  • hydroenergię,
  • energię fal, prądów i pływów morskich,
  • energię produkowaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Źródłami energii odnawialnej są więc często darmowe i niewyczerpane generatory, takie jak słońce czy wiatr.

Jakie źródła energii odnawialnej są najpopularniejsze?

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, energia odnawialna stanowiła w Polsce w 2010 roku tylko 5%. W 2020 roku wskaźnik ten przekroczył 13%. Nadal daleko nam do liderów na rynku europejskim – na Malcie udział OZE wynosi 100%, na Cyprze 97,5% zaś w Luksemburgu prawie 85%. Warto jednak odnotować dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki, na który wpływ mają przede wszystkim liczne programy wsparcia oferowane przez UE i instytucje krajowe, a także rosnąca świadomość mieszkańców.

Najszerzej wykorzystywanymi źródłami energii odnawialnej w ujęciu globalnym są biomasa oraz energia wodna. Również analiza struktury pozyskania energii z OZE w UE-27 wykazuje, że najwyższą pozycję w bilansie energii odnawialnej w krajach zrzeszonych zajmuje energia pozyskiwana z pływów wodnych. Jej partycypację możemy określić na poziomie prawie 40%. Duży udział ma również energia wiatru (około 25%), biopaliwa stałe (11%) i energia słoneczna (10%). Na mniejszą skalę wykorzystuje się także biogaz, odnawialne odpady komunalne, energię geotermalną oraz biopaliwa ciekłe.

W Polsce najwięcej energii odnawialnej pozyskuje się z wiatru – w 2020 roku wytworzono jej 15,7 TWh, co stanowi 10% łącznej produkcji energii elektrycznej w kraju. Popularna jest także biomasa, odpowiedzialna za około 5% energii. Najdynamiczniej rozwija się z kolei energia słoneczna. Elektrownie słoneczne dostarczyły do systemu o ponad 175% więcej energii odnawialnej, niż w 2019 roku. Ta tendencja ma według prognoz dalej rozwijać się w przyszłości.

Zalety odnawialnych źródeł energii

Alternatywne źródła energii posiadają wiele korzyści, których nie oferują paliwa kopalniane. Największym jest bez wątpienia brak wyczerpywania się światła słonecznego, wiatru, pływów czy biomasy. Zasoby te są ogólnodostępne i stałe w czasie. W przeciwieństwie do kończących się tradycyjnych źródeł generowania energii nie przewiduje się wzrostu kosztu ich pozyskania. Z tego też powodu OZE jest rekomendowane dla wszystkich osób na świecie. Dzisiaj każdy jest odpowiedzialny, za los naszej planety.

Źródła odnawialne bardzo często nie wymagają bieżącej obsługi, ani dużych nakładów na konserwację. Większość z nas doskonale pamięta, jak uciążliwe jest rozpalanie węgla w piecu oraz ile razy trzeba pojawić się w ciągu doby w kotłowni, aby proces nagrzewania mieszkania był efektywny. Na tym tle użytkowanie OZE, takich jak turbiny wiatrowe czy panele słoneczne, jest wyjątkowo łatwe. Konserwacja jest szybka i tania zaś energia przetwarza się samoistnie, bez udziału konsumentów.

Odnawialne źródła energii to istotna oszczędność dla portfela. Słońce, wiatr czy woda to czynniki darmowe, niewymagające ciągłych nakładów operacyjnych. Także przeglądy serwisowe czy gwarancyjne nie należą do znaczących wydatków. Raz poniesiony koszt inwestycyjny zwraca się później bardzo szybko, dając szansę na wygenerowanie solidnych oszczędności.

Istotną zaletą źródeł energii odnawialnej jest także pozytywny wpływ na środowisko. Spalanie węgla kamiennego czy brunatnego powoduje znaczącą emisję dwutlenku węgla, tlenków azotu czy ozonu. Pozyskiwanie energii z biogazu, turbin wiatrowych lub elektrowni wodnych przyczynia się do powstania niewielkiej ilości gazów cieplarnianych. Oznacza to mniejszy ślad węglowy i zahamowanie negatywnych zmian klimatycznych, takich jak: narażenie na susze i pożary lasów, występowanie powodzi, wyginięcie niektórych gatunków roślin i zwierząt. Wykorzystanie energii odnawialnej jest szczególnie ważne dla firm, które są największymi emitentami zanieczyszczeń. Użycie w ich przypadku OZE to nie tylko możliwość zoptymalizowania kosztów w przedsiębiorstwie, ale także poprawa wizerunku wśród konsumentów. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie musi w tym wypadku przybierać formy bezpośredniej inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z usług Eco dla Biznesu – dostawcy oferującego produkty z gwarancją pochodzenia.