Jak zmierzyć wpływ biznesu na środowisko?

Zmiany klimatyczne to realne zagrożenie dla życia na Ziemi. Aby im zapobiec, niezbędne jest współdziałanie trzech głównych grup interesariuszy: samorządów, osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wpływ firmy na środowisko zależy oczywiście od skali jej działania.

Duże zakłady przemysłowe i międzynarodowe korporacje coraz chętniej opracowują strategię zrównoważonego rozwoju, w których ujęte są dobre praktyki i inwestycje ekologiczne. Wiele z nich oblicza już także ślad węglowy. Wpływ mniejszych jednostek na środowisko jest indywidualnie stosunkowo niewielki. Patrząc jednak na temat w sposób zagregowany, trudno nie dostrzec jak pożyteczna mogłaby być zmiana priorytetów rozwojowych. Dzisiaj zyski generuje się nie tylko dzięki wysokiej jakości produktu czy dostępności, ale także z przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. W tym artykule postaramy się rozjaśnić jak zmierzyć ślad węglowy firmy i dlaczego warto to robić.

Wpływ śladu węglowego na działanie firmy

Obliczanie tego parametru jest aktualnie nie tylko modnym pomysłem, ale też przesłanką wzmacniającą pozytywny wizerunek firmy. Dzięki wskazaniu sumy emisji gazów cieplarnianych wywołanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez organizację zyskujemy wiarygodność i transparentność. Obliczanie śladu węglowego to zazwyczaj początek zmian. Każdej jednostce zaangażowanej w to działanie zależy na minimalizowaniu wpływu firmy na środowisko, dlatego chętnie podejmuje różne ekologiczne inicjatywy. To one w dłuższej perspektywie zmniejszają ślad węglowy organizacji lub produktu i wysyłają sygnał do konsumentów, że naszej marce zależy na jakości życia wszystkich ludzi. W ten sposób wzmacnia się lojalność klientów. Podmiot staje się też atrakcyjnym partnerem dla różnych kontrahentów. Ten aspekt jest tak ważny również dlatego, że do obliczenia śladu węglowego organizacji bierze się pod uwagę nie tylko własną emisję zanieczyszczeń, ale także wyniki zebrane od spółek powiązanych.

Jak zmierzyć ślad węglowy firmy?

Obliczanie śladu węglowego można oprzeć o co najmniej kilka metodyk. Należą do nich między innymi: ISO 14064, DEFRA, CDP, GRI, PAS 2050 czy ISO 14067. W praktyce najczęściej wykorzystuje się międzynarodowy standard The Greenhouse Gas Protocol. W tym ujęciu ślad węglowy firmy liczy się z uwzględnieniem trzech podstawowych zakresów:

  • Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie pochodzące ze spalania paliw w źródłach wykorzystywanych w organizacji oraz zanieczyszczenia spowodowane prowadzonymi procesami technologicznymi,
  • Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie, które powstały w procesie wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej, pary technologicznej czy chłodu,
  • Zakres 3 dotyczy innych emisji pośrednich, nieznajdujących się pod kontrolą organizacji (łańcuchy wartości).

Obecnie większość firm ignoruje obliczanie zakresu 3 z uwagi na trudność w pozyskaniu danych. Warto jednak mieć na względzie, że nowe regulacje unijne podkreślają konieczność kompleksowego przedstawienia wyników polityki środowiskowej firmy.

Jak sprawdzić ślad węglowy w praktyce?

Szacowanie wpływu śladu węglowego na środowisko w oparciu o standard The Greenhouse Gas Protocol wymaga dużej skrupulatności. Do wykonania tej czynności niezbędne będą dane o zużyciu energii i paliw. Te można znaleźć na fakturach od dostawców bądź w wewnętrznych rejestrach. Jeśli w naszej spółce organizuje się delegacje samolotowe, nie można także zapomnieć o włączeniu do obliczeń tras lotów. Uzyskane dane w dalszym kroku przemnaża się przez odpowiednie współczynniki, w tym wskaźniki emisji i wartości opałowe Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami czy wskaźniki emisji dla podróży samolotem z bazy DEFRA. Ostateczny wynik obejmuje emisję różnych zanieczyszczeń: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, amoniaku i innych gazów cieplarnianych. Jest on wyrażany w ekwiwalencie CO2 na jednostkę funkcjonalną produktu bądź organizacji.

Wpływ śladu węglowego na środowisko w dłuższej perspektywie czasowej

Wpływ śladu węglowego na środowisko nie jest zagadnieniem łatwym do oszacowania. Dostępny w sieci kalkulator śladu węglowego może nie być wystarczający. Z tego powodu wiele firm korzysta z pomocy wyspecjalizowanych jednostek, które przygotują odpowiedni raport zgodny z metodyką GHG Protocol. Jedną z takich firm jest Eco dla Biznesu. Doradcy spółki dokonują kompleksowych kalkulacji i wskazują możliwości poprawy wyniku w przyszłości. Tak przygotowane wyniki są akceptowalne na całym świecie. Warto także zbierać i porównywać rezultaty w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki regularnemu monitorowaniu śladu węglowego organizacji zyskujemy wiedzę o tym, gdzie emisje rosną bądź spadają, które czynniki wpływają na powstawanie zanieczyszczeń i jak możemy temu zaradzić. Obliczenie śladu węglowego pozwala także wypełnić zapisy dyrektywy Komisji Europejskiej o ujawnianiu informacji związanych z klimatem.