Czym są usługi DSM? Charakterystyka i założenia

Zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto w 2022 roku wyniosło W Polsce 177,1 TWh i było o 10,7% wyższe niż dziewięć lat wcześniej. Te wyniki w połączeniu z koniecznością zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wywierają silną presję na dystrybutorach prądu w zakresie dostarczania energii spełniającej określone parametry jakościowe. Jednym z rozwiązań umożliwiających wpływanie na zachowania odbiorców końcowych są usługi DSM (Demand Side Management). Na czym one polegają?

Czym są usługi DSM?

DSM, to obok usług DSR, jedna z dwóch funkcji zarządzania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Przez Demand Side Management rozumiemy taki mechanizm, który pozwala dostawcy na sterowanie zapotrzebowaniem klientów, prowadząc do globalnej oszczędności energii. W ten sposób, zamiast budować nowe źródła mocy (elektrownie, instalacje OZE) w celu zaspokojenia nadal rosnącego popytu ze strony klientów indywidualnych i przemysłowych, dystrybutorzy mogą zachęcać odbiorców do redukcji zapotrzebowania. Idea usług DSM nie jest niczym nowym. W Polsce tworzono już programy specjalnych taryf, dotowania zakupu urządzeń o wysokiej sprawności czy wsparcia finansowego w realizacji działań podwyższających efektywność wykorzystania energii. Efektem tych działań było obniżenie kosztów oraz zmniejszenie skutków krytycznych operacji sieci. Usługi DSM były do tej pory adresowane przede wszystkim do odbiorców przemysłowych oraz sieci handlowych.

Demand Side Management – możliwe instrumenty

Usługi DSM mogą przybierać formę różnych mechanizmów popytowych. Ich zadaniem jest:

 • efektywne wykorzystanie strumienia napływającej energii,
 • wpływanie na redukcję zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowego obciążenia poprzez przeniesienie zużycia na inne pory dnia i nocy.

Jak jest to realizowane w różnych zakątkach świata? Najpopularniejsze są systemowe bodźce, czyli różnego rodzaju dopłaty za działanie zgodne z oczekiwanym profilem zużycia energii. Inne często wykorzystywane instrumenty możemy podzielić na cztery grupy:

 • bodźce psychologiczne – działania związane z szeroko rozumianą edukacją i stylem życia, kampanie informacyjne, które podkreślają korzyści z aktywnego włączenia się w oszczędzanie zużycia energii, szkolenia, doradztwo czy przeprowadzanie audytów energetycznych;
 • bodźce ekonomiczne – atrakcyjne produkty cenowe (taryfy) czy programy dofinansowań do działań związanych z DSM (w tym wsparcie w rozwoju energooszczędnego budownictwa);
 • bodźce administracyjno-prawne – takie jak regulacje opłat za pobieranie mocy biernej, administracyjne ograniczenie możliwości stosowania maszyn energochłonnych, regulowanie warunków dostaw oraz zmiany czasu lokalnego;
 • bodźce techniczne – użycie wysokosprawnych urządzeń i maszyn elektrycznych, bezpośrednia regulacja obciążenia oraz zarządzanie i sterowanie poprzez wykorzystanie narzędzi z zakresu automatyki i informatyki.

Jakie korzyści oferuje wykorzystanie narzędzi DSM?

Eksperci podkreślają, że prowadzenie działań typu Demand Side Management jest tańsze, niż rozwiązania dokonywane po stronie podażowej. Oszczędnością mają tutaj związek z dwoma zjawiskami. Z jednej strony kształtowanie krzywej obciążenia pozwala na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury po stronie producentów i dostawców energii. Zmniejszenie dysproporcji między zapotrzebowaniem w szczycie i poza nim przyczynia się do lepszego wykorzystania jednostek wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych. Z drugiej strony inwestycje w rozwój systemu DSM nie wymagają znaczących nakładów jednostkowych. Równocześnie oferują stosunkową krótki okres zwrotu.

Do innych zalet usług typu Demand Side Management zaliczamy:

 • zachęcanie odbiorców końcowych do aktywnego udziału w regulacji popytu,
 • możliwość stosowania wielu różnorodnych narzędzi jednocześnie,
 • szansę na włączenie do programu odmiennych grup odbiorców,
 • możliwość ciągłego dostosowywania i zmieniania priorytetów,
 • bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisyjności gospodarki (efekty ekologiczne).

Usługi DSM – jedna z możliwości na zmniejszenie rachunków za energię w firmie

Przyłączenie się firmy do realizacji działań polegających na zmniejszeniu zapotrzebowania na prąd, szczególnie w godzinach szczytowych, to jeden z pomysłów na ograniczenie rachunków. Nie jest to jednak jedyna droga. Coraz większą popularność zyskują odnawialne źródła energii. Ich montaż pozwala produkować prąd z promieniowania słonecznego, podmuchów wiatru czy siły pływów wodnych. Początkowa inwestycja szybko się zwraca i pozwala generować przedsiębiorcy znaczące oszczędności. 

Skorzystanie z usług doradztwa energetycznego to z kolei droga, która bardzo często nie wymaga w ogóle angażowania środków pieniężnych. Profesjonalni przedstawiciele Eco dla Biznesu są w stanie zaproponować nowe warunki umowy na sprzedaż prądu, które zawierają gwarancję stałej ceny, pobieranie zielonej energii czy rezygnację z opłaty handlowej. W ten sposób firma jest w stanie obniżyć swoje rachunki o nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.